Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Trần Hải

Ngày 23/09/2020

Tên luận án: "Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Lý thuyết và thực tiễn"

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Trần Hải

Ngành đào tạo: Quy hoạch vùng và đô thị - Mã số: 9.58.01.05

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Trần Bút

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Trần Hải [tiếng Việt]

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Trần Hải [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: "Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Lý thuyết và thực tiễn"

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh