Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh

Ngày 06/02/2018

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh

Đề tài luận án: Phát triển không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Vũ Việt Anh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS  Đàm Thu Trang

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh [tiếng Việt]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Luận án: Phát triển không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh