Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

24/11/2021

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trong giai đoạn hiện nay

22/11/2021

Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trong giai đoạn hiện nay

Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021

18/11/2021

Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021.

Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà Xuất bản Xây dựng (Đợt 1)

05/11/2021

Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà Xuất bản Xây dựng (Đợt 1)

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh