Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn

Ngày 11/10/2017

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn

Đề tài luận án: Cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Phạm Anh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGUYỄN TRỌNG HÒA

                                                  PGS.TS.PHẠM TỨ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn tiếng Anh

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Trích yếu luận án

Luận án: Cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh