Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Xuân Trang

Ngày 27/09/2019

Tên luận án: "Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt Nam đương đại"

Họ vả tên nghiên cứu sinh: Lê Trần Xuân Trang

Ngành đào tạo: Kiến trúc - Mã số: 9.58.01.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Xuân Trang [tiếng Việt]

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Xuân Trang [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: "Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt Nam đương đại"


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh