Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng

Ngày 11/05/2018

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng

Tên luận án: Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị;    Mã số: 9.58.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hằng

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Nhã                                               

                                                  TS. Đào Ngọc Nghiêm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng [tiếng Việt]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Phụ lục 

Luận án: Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh