Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

30/06/2022

Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021-2022

26/06/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021-2022

Quyết định số 736/QĐ- ĐHKT ngày 11/10/2021 công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2020-2021

11/10/2021

Quyết định số 736/QĐ- ĐHKT ngày 11/10/2021 công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

04/10/2021

Thông báo 35/TB-QLKH&CN; của phòng quản lý KH&CN; về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh