Kế hoạch số 274/KH-ĐHKT ngày 04/4/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

Link xem file PDF: [Kế hoạch số 274/KH-ĐHKT ngày 04/4/2023]

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh