Thống kê đề tài giảng viên và sinh viên NCKH 2016-2020

Ngày 24/11/2020

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020

CÁC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA SINH VIÊN TỪ 2016-2020

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh