Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Ôn Ngọc Yến Nhi

Ngày 05/07/2023

Tên luận án: "Sự biến đổi hình thức kiến trúc phương Tây trong một số công trình công sở tại Đông Dương"

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ôn Ngọc Yến Nhi

Ngành đào tạo: Kiến trúc - Mã số: 9.58.01.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương

                                             TS.KTS. Trương Thanh Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Ôn Ngọc Yến Nhi [tiếng Việt]

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Ôn Ngọc Yến Nhi [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: "Sự biến đổi hình thức kiến trúc phương Tây trong một số công trình công sở tại Đông Dương"

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh