Thông báo (Số 1) - Về việc tổ chức Hội nghị khoa học về tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập

Ngày 06/02/2015

Thực hiện kết luận của cuộc họp giao ban đầu năm học, trong Học kỳ II năm học 2014 – 2015, Trường sẽ tổ chức Hội nghị khoa học về tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập.

Chủ đề của Hội nghị

1. Đánh giá việc thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với các vấn đề về:

a) Chương trình đào tạo, Đề cương học phần
b) Tổ chức đào tạo
c) Phương pháp giảng dạy – học tập
d) Phương pháp kiểm tra, đánh giá
e) Công tác cố vấn học tập
f)  Các hoạt động về công tác sinh viên
g) Cơ sở vật chất
h) Kết quả đào tạo

2. Đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới đối với các vấn đề trên nhằm phát huy ưu thế của hệ thống tín chỉ, hội nhập quốc tế.

(Toàn văn Thông báo xin xem bằng cách bấm vào đây)

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh