Hệ đào tạoĐại Học

Khoa quản lýKHOA XÂY DỰNG

Khóa học: LT-KHÓA 2012

Loại hình đào tạoLiên thông

Ngành đào tạoKỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo: Xây dựng Liên thông Kiến trúc CQ2012

 

 

 

 

Học kỳ 1

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

1

25001

Toán Cao Cấp A3

3.00

Bắt Buộc

2

25002

Hóa Đại Cương

2.00

Bắt Buộc

3

25003

Vật Lý Đại Cương A2

3.00

Bắt Buộc

4

25004

Cơ Học Đất

3.00

Bắt Buộc

5

25005

Cơ Học Lý Thuyết 2

3.00

Bắt Buộc

6

25006

Triết Học Mac - Lenin 2

2.00

Bắt Buộc

7

25007

Sức Bền Vật Liệu 2

3.00

Bắt Buộc

8

25008

Thuỷ Lực Xây Dựng

2.00

Bắt Buộc

9

25009

Địa Chất Công Trình

3.00

Bắt Buộc

10

25010

Trắc Địa Xây Dựng

2.00

Bắt Buộc

11

25011

TN Sức Bền - Vật Liệu Xây Dựng

2.00

Bắt Buộc

Học kỳ 2

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

1

25012

Toán Cao Cấp A4

3.00

Bắt Buộc

2

25013

Toán ứng Dụng

2.00

Bắt Buộc

3

25014

Kinh Tế Chính Trị Mac LêNin 2

2.00

Bắt Buộc

4

25015

Cơ Học Kết Cấu 2

3.00

Bắt Buộc

5

25016

T.Tập - T.Nghiệm Địa Kỹ Thuật

2.00

Bắt Buộc

6

25017

Kỹ Thuật Đô Thị

2.00

Bắt Buộc

7

25018

Nền Móng

3.00

Bắt Buộc

8

25019

Đồ án Nền Móng

2.00

Bắt Buộc

9

25020

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2

3.00

Bắt Buộc

10

25021

Đồ án Bê Tông Cốt Thép 2

2.00

Bắt Buộc

11

25022

Đồ án Bê Tông Cốt Thép 3

2.00

Bắt Buộc

12

25023

Kết Cấu Thép 1

2.00

Bắt Buộc

13

25024

CĐ Trang Thiết Bị Công Trình

2.00

Bắt Buộc

Học kỳ 3

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

1

25025

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

2.00

Bắt Buộc

2

25026

Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

2.00

Bắt Buộc

3

25027

Phương Pháp Số TTKC

2.00

Bắt Buộc

4

25028

Kết cấu Thép 2

3.00

Bắt Buộc

5

25029

Đồ án Kết Cấu Thép

2.00

Bắt Buộc

6

25030

Kết Cấu Gỗ - Gạch Đá

3.00

Bắt Buộc

7

25031

Thí Nghiệm Kết Cấu Công Trình

2.00

Bắt Buộc

8

25032

Kỹ Thuật Thi Công 2

3.00

Bắt Buộc

9

25033

Đồ án Kỹ Thuật Thi Công 2

2.00

Bắt Buộc

10

25034

Tổ Chức Quản Lý Thi Công

3.00

Bắt Buộc

11

25035

Đồ án Tổ Chức Thi Công

2.00

Bắt Buộc

12

25036

Chuyên Đề Nền Móng

2.00

Bắt Buộc

13

25037

CĐ Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

2.00

Bắt Buộc

Học kỳ 4

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

1

25038

CĐ kết cấu thép

2.00

Bắt Buộc

2

25039

CĐ Kết cấu nhà cao tầng

2.00

Bắt Buộc

3

25040

Chuyên đề thi công

2.00

Bắt Buộc

4

25041

CĐ Quản lý dự án XD

2.00

Bắt Buộc

Học kỳ 5

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

1

25042

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng LT

12.00

Bắt Buộc

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh