Các văn bản liên quan Công tác Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kế hoạch 764/KH-ĐHKT ngày 24/11/2021 về việc rà soát, điều chỉnh Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2021 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 360/QĐ-ĐHKT ngày 28/5/2020 ban hành Quy định về xây dựng Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần.

Link: [Tại đây]

 

Kế hoạch 284/KH-ĐHKT ngày 28/05/2020 rà soát, điều chỉnh Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần năm 2020 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh .

Link: [Tại đây]

 

Kế hoạch 63/KH-ĐHKT ngày 19/04/2018 rà soát, điều chỉnh Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần năm 2018 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh .

Link: [Tại đây]

 

Kế hoạch 69/KH-ĐHKT ngày 17/05/2017 rà soát, điều chỉnh Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo năm 2017.

Link: [Tại đây]

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh