Quyết định số 206/QĐ-ĐHKT ngày 27/02/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/03/2023

Quyết định số 206/QĐ-ĐHKT ngày 27/02/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh