Quyết định số 127/QĐ-ĐHKT ngày 20/02/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/02/2024

Quyết định số 127/QĐ-ĐHKT ngày 20/02/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Xem file PDF: [Quyết định số 127/QĐ-ĐHKT ngày 20/02/2024]


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh