Theo quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

TRUYỀN THỐNG - SÁNG TẠO - CHUYÊN NGHIỆP

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11/4/2019]

Nội dung văn bản xem bên dưới:

 

 


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh