Theo quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Tầm nhìn của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Đến năm 2030, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực và quốc tế.

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11/4/2019]

Nội dung văn bản xem bên dưới:

 

 

 


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh