Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

05/01/2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 theo các biểu mẫu như sau:

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh