Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2016 - 2017

02/11/2019

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy chế công khai năm học 2016 – 2017 theo các bảng biểu trong bài.

Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018

02/11/2019

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018 theo các bảng biểu đính kèm trong bài.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh