Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

28/06/2022

Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Quyết định số 467/QĐ-ĐHKT ngày 19/5/2022 về Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

20/05/2022

Quyết định số 467/QĐ-ĐHKT ngày 19/5/2022 về Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch số 306/KH-ĐHKT ngày 09/5/2022 về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2021 - 2022

10/05/2022

Kế hoạch số 306/KH-ĐHKT ngày 09/5/2022 về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2021 - 2022

Thông báo số 307/TB-ĐHKT ngày 10/5/2021 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

10/05/2022

Thông báo số 307/TB-ĐHKT ngày 10/5/2021 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thông báo số 240/TB-ĐHKT ngày 13/4/2022 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng (Đợt 2)

15/04/2022

Thông báo số 240/TB-ĐHKT ngày 13/4/2022 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng (Đợt 2)

Kế hoạch số 221/KH-ĐHKT ngày 04/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

06/04/2022

Kế hoạch số 221/KH-ĐHKT ngày 04/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh