Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 07/5/2024 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

08/05/2024

Thông báo số 552/TB-ĐHKT ngày 07/5/2024 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Kế hoạch số 155/KH-ĐHKT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

01/03/2024

Kế hoạch số 155/KH-ĐHKT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

04/01/2024

Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 5261/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

02/01/2024

Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 5261/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh