Thông báo số 137/TB-ĐHKT về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

01/03/2023

Thông báo số 137/TB-ĐHKT về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

Quyết định số 1233/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

10/01/2023

Quyết định số 1233/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 1001/KH-ĐHKT về việc báo cáo kết quả thực hiện hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022

11/11/2022

Kế hoạch số 1001/KH-ĐHKT về việc báo cáo kết quả thực hiện hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022 

Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 5) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2022

Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 5) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

11/07/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

11/07/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào-Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

09/06/2022

Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào-Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2022

08/04/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh