Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của SV cấp Trường NH 2020-2021

Ngày 03/09/2020

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN) xin thông báo đến sinh viên  (SV) về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) tham gia Giải thưởng “Sinh viên NCKH” cấp Trường năm học 2020-2021 như sau:

I.   QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên
- Đề tài NCKH do SV tự chọn (từ vấn đề thực tế của xã hội liên quan đến ngành nghề, hay có thể được phát triển từ các bài tập lớn, tiểu luận các học phần được học, là một phần trong đề tài NCKH các cấp do một hoặc một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc giảng viên hướng dẫn (GVHD) đề nghị SV nghiên cứu theo hướng đề tài của mình).
- Mỗi đề tài do 01 SV chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 SV và tối đa có 02 GVHD, trong đó có 01 GVHD chính.
- Sinh viên tự chọn GVHD hoặc Khoa bố trí GVHD cho SV.
- Mỗi SV chịu trách nhiệm thực hiện chính không quá 02 đề tài trong một năm học.
- Sinh viên nhận phiếu đăng ký theo mẫu tại văn phòng Khoa, phòng QLKH&CN, văn phòng Đoàn Thanh niên hoặc trên Website Trường và nộp phiếu đăng ký về văn phòng Khoa.
  2Hình thức trình bày, nội dung đánh giá
a) Hình thức trình bày
- Thuyết minh gồm 02 bộ: Dài không quá 80 trang A4 (không tính mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục…), Font chữ Unicode – Time New Roman, kích cỡ chữ 13, lề trái 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải 2cm, số thứ tự của trang ở phía trên và chính giữa trang.
+ Trên trang bìa thuyết minh phải có: Tên đề tài, tên SV/nhóm SV thực hiện (tên SV thực hiện chính phải ghi đầu tiên), chữ ký của GVHD.
+ Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): Tối đa là 40 trang, tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản được trích dẫn.
- Gửi file PDF toàn bộ nội dung nghiên cứu về Email: svnckh@uah.edu.vn
b) Nội dung đánh giá (Theo thang điểm 100)
- Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (điểm tối đa là 15);
- Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận (điểm tối đa là 15);
Mục tiêu đề tài (điểm tối đa là 10);
- Phương pháp nghiên cứu (điểm tối đa là 10);
- Kết quả nghiên cứu (điểm tối đa là 40);
- Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài (điểm tối đa là 10).
  3. Tiến độ thực hiện:
- Nộp phiếu đăng ký đề tài: Trước ngày 10/10/2020 tại văn phòng Khoa (mẫu 01).
- Nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài: Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2021 tại văn phòng Khoa (mẫu 02).
- Nộp đề cương chi tiết: Trước ngày 30/11/2020 tại văn phòng Khoa. (mẫu 03).
- Nộp sản phẩm đề tài: Trước ngày 10/5/2021 tại phòng QLKH&CN.
- Tiến độ chi tiết sinh viên vui lòng xem thêm bản đính kèm “Kế hoạch về việc tổ chức triển khai đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường năm học 2020-2021”
Lưu ý: Các đề tài NCKH sinh viên đã đăng ký từ năm học 2019 – 2020 chưa hoàn thành, có thể thực hiện tiếp tục bằng việc xác nhận lại đăng ký tại phòng QL KH&CN hoặc qua Email.

 II. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA NCKH
Các công trình NCKH của sinh viên nộp tham gia Giải thưởng NCKH cấp Trường sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài và kinh phí in ấn sản phẩm.
Những đề tài đạt giải NCKH cấp Trường sẽ được khen thưởng và có cơ hội được Trường tuyển chọn gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giải thưởng Euréka của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các giải thưởng khác ... 
Sinh viên có đề tài tham gia giải sẽ được cộng điểm thưởng vào phiếu rèn luyện, là cơ sở để xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc cao học và các quyền lợi khác.
Phòng QLKH&CN kính đề nghị các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các bộ môn, các giảng viên thông báo đến sinh viên tích cực tham gia giải thưởng nói trên.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ: tải TẠI ĐÂY

Mọi thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng liên hệ

Điện thoại: 028.38222748 – 141 hoặc: 028.38299578 (Gặp cô Thái Thị Lệ).

Email: svnckh@uah.edu.vn        
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh