Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học, áp dụng cho các Khóa từ 2014 trở về trước

Ngày 03/11/2014

Chuẩn đầu ra áp dụng với các Khóa từ 2014 trở về trước

                       Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo đảm bảo đạt chuẩn giá trị về: 

                                       KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - THÁI ĐỘ 

1.      KIẾN THỨC:  

-   Có kiến thức tổng quát về môi trường tự nhiên, môi trường đô thị, môi trường kinh tế-xã hội và lịch sử-văn hóa-nghệ thuật

-   Có phương pháp luận khoa học

-   Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành đào tạo đáp ứng hoạt động nghề nghiệp

2.    KỸ NĂNG:

           Kiến trúc

-   Tham gia thiết kế các thể loại công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp

-   Tham gia tư vấn, lập và giám sát thực hiện dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

-   Có khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo và làm việc nhóm

-   Có năng lực nghiên cứu phục vụ tư vấn thiết kế công trình

         Quy hoạch

      vùng và đô thị

-   Tham gia thiết kế các đồ án quy hoạch xây dựng

-   Tham gia tư vấn, quản lý thực thi quy hoạch

-   Có khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo và làm việc nhóm

-   Có khả năng thuyết phục, nhìn xa trông rộng

-   Có năng lực nghiên cứu phục vụ tư vấn thiết kế công trình

Kỹ thuật Xây dựng

-   Tham gia thiết kế hệ thống kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

-   Tham gia thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình xây dựng

-   Tham gia tư vấn, lập và giám sát thực hiện dự án xây dựng công trình

-   Có năng lực nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công xây dựng

Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng

-   Tham gia thiết kế hệ thống kỹ thuật đô thị các đồ án quy hoạch xây dựng

-   Tham gia thiết kế kỹ thuật đô thị và thi công một trong các chuyên ngành chuyên sâu

-   Tham gia tư vấn, lập và giám sát thực hiện dự án xây dựng công trình  kỹ thuật đô thị

-   Có năng lực nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật phục vụ thiết kế hệ thống kỹ thuật đô thị

  Thiết kế công nghiệp

-   Tham gia thiết kế tạo dáng các sản phẩm công nghiệp

-   Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp và định hướng nhu cầu sản phẩm thiết kế

-   Có phong cách cá nhân trong thiết kế và kỹ năng làm việc nhóm

-   Có năng lực nghiên cứu phục vụ công tác thiết kế

     Thiết kế Nội thất

-   Tham gia tư vấn thiết kế nội thất, ngoại thất các công trình xây dựng

-   Có khả năng giao tiếp, định hướng nhu cầu xã hội và tâm lý sử dụng sản phẩm thiết kế

-   Có phong cách cá nhân trong thiết kế và kỹ năng làm việc nhóm

-   Có năng lực nghiên cứu phục vụ công tác thiết kế

    Thiết kế Thời trang

-   Tham gia tư vấn thiết kế các kiểu dáng thời trang

-   Có khả năng giao tiếp, định hướng nhu cầu xã hội và tâm lý sử dụng sản phẩm thiết kế

-   Có phong cách cá nhân trong thiết kế và kỹ năng làm việc nhóm

-   Có năng lực nghiên cứu phục vụ công tác thiết kế

      Thiết kế Đồ họa

-   Tham gia tư vấn và thiết kế đồ họa công nghiệp

-   Có khả năng giao tiếp, định hướng nhu cầu xã hội và tâm lý sử dụng sản phẩm thiết kế

-   Có phong cách cá nhân trong thiết kế và kỹ năng làm việc nhóm

-   Có năng lực nghiên cứu phục vụ công tác thiết kế

3.    THÁI ĐỘ

-       Có đạo đức nghề nghiệp

-       Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

-       Có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân. Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai đối với các trường đại học, cao đẳng năm học 2014-2014. Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thông báo báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2014 – 2015 theo các bảng biểu đính kèm gồm :

1. Biểu 20 - Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 của 9 ngành đào tạo. Xem đính kèm

2.  Biểu 21 – Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Xem đính kèm

3.  Biểu 22 – Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015. Xem đính kèm

4. Biểu 23 – Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015. Xem đính kèm
5.  Biểu 24 – Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015. Xem đính kèm
6. Biểu tổng hợp – Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015. Xem đính kèm
Tin khác