THẠC SĨ NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

Ngày 02/06/2016

>> Chương trình đào tạo Sau đại học Quy hoạch

1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu tổng quát của Chương trình Thạc sỹ ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị là cung cấp cho người học một chương trình đào tạo nâng cao làm cơ sở lý luận cho việc hành nghề và nghiên cứu quy hoạch đô thị trong bối cảnh Việt Nam. Những đặc trưng chính của chương trình là:

  + Đạt được và phản ánh được trình độ học thuật và đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật được quốc tế công nhận;
  + Phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và có khả năng đáp ứng được các nhu cầu thực tế và các áp lực trong ngành quy hoạch vùng và đô thị;
  + Đáp ứng được các yêu cầu trong chính sách giáo dục về phương pháp giảng dạy lấy học sinh là trung tâm và việc sử dụng nguồn lực một cách  hiệu quả; và
  + Tập trung phát triển các năng lực như là một phương thức hiệu quả để đào tạo ra các nhà quy hoạch đô thị có năng lực trong tương lai.

- Mục tiêu cụ thể của chương trình là phát triển các năng lực nâng cao cho nhà Quy hoạch đô thị trong tương lai bao gồm:

  + Khả năng phân tích: để đánh giá ảnh hưởng và tác động qua lại của các yếu tố/ lĩnh vực phát triển đô thị, phân tích lựa chọn các vấn đề về giải pháp quy hoạch cho tương lai.
  + Khả năng phương pháp luận: Nắm vững phương pháp luận của quy hoạch, nắm vững các phương pháp và tiến trình quy hoạch khác nhau trong bối cảnh hệ thống quy hoạch Việt nam, vận dụng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành khác nhau trong quá trình quy hoạch.
  + Khả năng nhìn xa trông rộng nhằm xác định tầm nhìn trong tương lai và xây dựng các chiến lược phát triển đô thị trong từng giai đoạn
  + Khả năng sáng tạo: nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển đô thị, xây dựng và tổ chức không gian, kiến tạo nơi chốn sống trong đô thị.
  + Khả năng về xã hội: nắm vững và sử dụng các phương phát nghiên cứu xã hội và vận dụng trong quy hoạch đô thị
  + Khả năng về kinh tế: xác định được vấn đề then chốt của phát triển đô thị, nắm vững và cân đối lợi ích của các bên liên quan trong quá trình quy hoạch.
  + Khả năng về môi trường: nắm vững các phương pháp đánh giá môi trường, và các tác động đến môi trường của quá trình quy hoạch nhằm đề xuất giải pháp tối ưu cho phát triển đô thị.
  + Khả năng về thủ tục thể chế: Nắm vững và vận dụng các yếu tố pháp lý trong quá trình quy hoạch, xây dựng và đề xuất chính sách trong quy hoạch. Đặc biệt cần gắn với pháp lý Quy hoạch xây dựng hiện hành tại Việt Nam.
  + Khả năng giao tiếp và tham vấn cộng cộng đồng: Tham vấn và đưa quy hoạch vào thực tiễn.

2. Khung cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: 

Mã số

TÊN HỌC PHẦN

Số Tín chỉ

TC Lý thuyết

TC thực hành

 

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

5

4

1

KQDX01

Triết học

2

2

0

KQDX02

Ngoại ngữ

3

2

1

 

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

17

10

7

KQDX03

Phương pháp NCKH

2

2

0

QD01

Lý luận phát triển không gian ĐT

3

2

1

QD02

Lý thuyết Quy hoạch

3

2

1

QD03

Chính sách và công cụ quản lý đô thị

3

2

1

Q01

Kinh tế và tài chính đô thị

3

2

1

Q02

Đồ án Quy hoạch

3

 0

3

 

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

12

 

 

 

Q1- Tự chọn Kiến trúc

 

 

 

KQD04

Bảo tồn di sản kiến trúc

2

2

0

KQ01

Lý thuyết tổ hợp không gian KTHĐ

2

1

1

KQ02

Tư duy lý luận kiến trúc kiến trúc đương đại

2

1

1

 

Q2. Tự chọn liên ngành

 

 

 

KQD05

Thiết kế đô thị

3

2

1

KQD07

Kiến trúc cảnh quan

3

2

1

 

Q3. Tự chọn đồ án hình thái đô thị

 

 

 

KQ03

Đồ án: Hình thái không gian công cộng

3

2

1

KQ04

Đồ án: Hình thái nhà ở + công trình

3

2

1

 

Q4 – Tự chọn Quản lý

 

 

 

QD04

Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

3

2

1

QD05

Quản lý đất đai và bất động sản

2

1

1

QD06

Quản lý vận tải HKCC đô thị

2

1

1

QD07

Quản lý quy hoạch, kiến trúc                         &xây dựng đô thị

3

2

1

 

Q5. Tự chọn PP nghiên cứu bối cảnh

 

 

 

KQD06

Các PP nghiên cứu Xã hội học đô thị

2

1

1

Q03

Đánh giá môi trường ĐT

2

1

1

 

TỐT NGHIỆP 

11

 

11

K08

Tham quan + PP thực hiện LVTN

2

0

2

K09

Luận văn tốt nghiệp

9

0

9

 

Tổng cộng

45

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh