THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

Ngày 02/06/2016

>> Chương trình đào tạo Sau đại học QLĐT

1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu tổng quát của Chương trình Thạc sỹ ngành Quản lý Đô thị và Công trình là cung cấp cho người học một chương trình đào tạo nâng cao làm cơ sở lý luận cho việc hành nghề quản lý đô thị trong bối cảnh Việt Nam. Những đặc trưng chính của Chương trình là:

  + Đạt được và phản ánh được trình độ học thuật và đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật được quốc tế công nhận;
  + Phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam và có khả năng đáp ứng được các nhu cầu thực tế trong ngành quản lý đô thị;
  + Đáp ứng được các yêu cầu trong chính sách giáo dục về phương pháp giảng dạy lấy học sinh là trung tâm và việc sử dụng nguồn lực một cách  hiệu quả; và
  +Tập trung phát triển năng lực tự học của sinh viên, xem đây là phương thức học tập có hiệu quả để đào tạo ra các nhà quản lý đô thị có năng lực trong tương lai.

- Mục tiêu cụ thể của chương trình là phát triển các năng lực nâng cao cho nhà Quản lý đô thị trong tương lai bao gồm:

  + Khả năng phân tích: để đánh giá ảnh hưởng và tác động qua lại của các yếu tố/ lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, phân tích lựa chọn các vấn đề về giải pháp quản lý và phát triển đô thị cho tương lai.
  + Khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn: Nắm vững các phương pháp luận trong quản lý đô thị, nắm vững các phương pháp và tiến trình quản lý đô thị khác nhau trong bối cảnh đô thị Việt nam, vận dụng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành khác nhau trong quá trình quản lý đô thị.
  + Khả năng phán đoán: nhằm xác định tầm nhìn trong tương lai và xây dựng các chiến lược quản lý đô thị khả thi cho từng giai đoạn
  + Khả năng sáng tạo: sử dụng tư duy khoa học để tìm ra các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý đô thị,
  + Khả năng về xã hội: nắm vững và áp dụng các phương phát nghiên cứu xã hội, vận dụng trong quản lý đô thị
  + Khả năng về kinh tế: xác định được vấn đề then chốt của phát triển đô thị, nắm vững và cân đối lợi ích của các bên liên quan trong quá trình quản lý đô thị.
  + Khả năng về môi trường: nắm vững các phương pháp đánh giá môi trường, và các tác động đến môi trường của quá trình quy hoạch nhằm đề xuất giải pháp tối ưu trong quản lý quy họach xây dựng đô thị.
  + Khả năng về thủ tục thể chế: Nắm vững và vận dụng các yếu tố pháp lý trong quá trình quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, đặc biệt gắn với pháp lý Quy hoạch xây dựng hiện hành tại Việt Nam.
  + Khả năng giao tiếp và tham vấn cộng cộng đồng: Giao tiếp và tham vấn nguyện vọng cộng đồng kết hợp với tính nghiêm minh của pháp lý để quản lý và phát triển đô thị phù hợp với lòng dân và đúng pháp luật

2. Khung cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: 

Mã số

TÊN HỌC PHẦN

Số Tín chỉ

TC Lý thuyết

TC thực hành

 

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

5

4

1

KQDX01

Triết học

2

2

0

KQDX02

Ngoại ngữ

3

2

1

 

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

17

10

7

KQDX03

Phương pháp NCKH

2

2

0

KD01

Xã hội học đô thị

2

1

1

QD04

Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

3

2

1

QD05

Quản lý đất đai và bất động sản

2

1

1

QD07

Quản lý QH, kiến trúc&xây dựng đô thị

3

2

1

D01

Quản lý môi trường đô thị

2

1

1

D02

Đồ án: Quản lý đô thị

3

0

3

 

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

12

 

 

 

D1 - Tự chọn cơ sở

 

 

 

D03

Đô thị hóa và phân bố dân cư

2

1

1

D04

Văn hóa đô thị

2

1

1

 

D2 – Tự chọn chuyên ngành 1

 

 

 

KQD05

Thiết kế đô thị

3

2

1

QD02

Lý thuyết quy hoạch

3

2

1

QD03

Chính sách và công cụ quản lý đô thị

3

2

1

 

D3 – Tự chọn chuyên ngành 2

 

 

 

KQD04

Bảo tồn di sản kiến trúc

2

2

0

KQD07

Kiến trúc cảnh quan

3

2

1

QD01

Lý luận phát triển KGĐT

3

2

1

 

D4 – Tự chọn nghiên cứu bối cảnh 1

 

 

 

D05

Những vấn đề của TP cực lớn

2

1

1

D06

Cây xanh đô thị

2

1

1

 

D5 – Tự chọn nghiên cứu bối cảnh 2

 

 

 

QD06

Quản lý vận tải HKCC đô thị

2

1

1

D07

Quản lý di sản văn hóa đô thị

2

1

1

D08

Quy hoạch cải tạo ĐT

2

1

1

 

TỐT NGHIỆP 

11

 

11

K08

Tham quan + PP thực hiện LVTN

2

0

2

K09

Luận văn tốt nghiệp

9

0

9

 

Tổng cộng

45

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh