Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ

Ngày 09/09/2022

Thực hiện các chức năng quản lý và triển khai công tác NCKH của giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên trong nhà trường. Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và áp dụng khoa học- công nghệ vào trong công tác dạy, học tập và lao động sản xuất. 

Năm 1984, trường Đại học Kiến trúc TPHCM đã có một đơn vị chuyên trách cho các hoạt động nghiên cứu trong giảng viên và sinh viên là Phòng Nghiên cứu Khoa học.

1. LỊCH SỬ

- Từ năm 1984-1987: Phòng Nghiên cứu Khoa học được thành lập, Kỹ sư Kiến trúc Nguyễn Hữu Thức là Trưởng phòng.

- Từ năm 1987-1990: Phòng có tên là Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, PTS.KTS. Nguyễn Khởi (hiện là PGS.TS.KTS) là Trưởng phòng.

- Từ năm 1990-1997: Phòng được sát nhập chức năng cùng với thư viện với tên gọi là Trung tâm tư liệu, KTS. Trần Văn Khải (hiện nay là PGS.TS.KTS) là Trưởng phòng.

- Từ năm 1997-2000: Nhà trường kết hợp các chức năng quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý đào tạo sau đại học vào một đơn vị có tên gọi là Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học- Đối ngoại- Sau Đại học và bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng là Trưởng phòng.

- Từ năm 2000-2004: Nhà trường bổ nhiệm TS.KTS. Trần Văn Khải là Trưởng phòng khi PGS.TS.Vũ Mạnh Hùng nghĩ hưu. Năm 2001 nhà trường tách chức năng quản lý đào tạo sau đại học lập thành đơn vị riêng và phòng có tên gọi là Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Quan hệ Quốc tế.

- Từ năm 2004-2011: TS.KTS. Lê Văn Thương (hiện đang là Phó Hiệu trưởng của trường) được bổ nhiệm là Trưởng phòng thay cho PGS.TS.KTS. Trần Văn Khải về hưu. Đến năm 2007, chức năng hợp tác quốc tế được chuyển về phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học của trường. Phòng có tên gọi là Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.

- Từ năm 2011 đến năm 2013: Thạc sĩ KTS. Nguyễn Thị Kim Tú được bổ nhiệm là Trưởng phòng.

- Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ hiện nay là: PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Trưởng phòng:

PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, lập kế hoạch và điều phối việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.

  • Các chuyên viên: 

-         Thạc sĩ KTS. Mai Hoàng Sơn: 

+ Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật cho giảng viên như hội thảo chuyên đề, hội nghị khoa học, tọa đàm nghề nghiệp...

            + Phối hợp với một số đơn vị bên trong và ngoài trường trong việc lập kế hoạch tổ chức và triển khai các giải thưởng, các cuộc thi có liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của trường trong giảng viên, sinh viên.

            Cử nhân Lê Thu Hà: 

             + Lập kế hoạch, triển khai hoạt động NCKH của giảng viên- cán bộ viên chức trong nhà trường theo đúng qui định.

             + Quản lý hồ sơ đề tài NCKH của giảng viên; thực hiện việc cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý.

             + Lập kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học của giảng viên theo định kỳ và tham gia vào công tác chuẩn bị, thư ký cho các hội nghị, hội thảo, sự kiện được tổ chức tại trường.

-         Cử nhân Thái Thị Lệ: 

             + Lập kế hoạch tổ chức triển khai và hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia các giải thưởng thường niên trong sinh viên như: giải thưởng NCKH cấp Bộ, cấp thành phố, cấp Trường, giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên do các hội nghề nghiệp tổ chức.

             + Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cho Hội đồng chấm các giải thưởng; quản lý các hồ sơ NCKH, các sản phẩm từ các cuộc thi của sinh viên.

  + Phối hợp với các Khoa- Bộ môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên  tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên.

+ Thực hiện báo cáo về các hoạt động KHCN của sinh viên với các cấp quản lý.

3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Chức năng: Thực hiện các chức năng quản lý và triển khai công tác NCKH của giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên trong nhà trường. Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và áp dụng khoa học- công nghệ vào trong công tác dạy, học tập và lao động sản xuất. 

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức đăng ký và quản lý việc thực hiện các đề tài NCKH của giảng viên, cán bộ công nhân viên ở các cấp: Cấp Bộ, cấp thành phố, cấp Trường; đôn đốc, kiểm tra theo dõi tiến độ nghiên cứu; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho Hội đồng KH-ĐT xét duyệt, nghiệm thu, thanh lý đề tài theo đúng quy định;

+ Xây dựng quy định về công tác NCKH cho giảng viên trong nhà trường; hướng dẫn, tổ chức việc tính khối lượng giờ NCKH của giảng viên và tổng kết số liệu kê khai theo từng năm học;

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường tổ chức các hội nghị khoa học; các hoạt động sinh hoạt học thuật như: hội thảo chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp...;

+ Phối hợp với Trung tâm Thông tin- Tư liệu và các đơn vị chức năng làm công tác thông tin khoa học;

+ Tham gia tổ chức và quản lý các cuộc thi, triển lãm chuyên ngành trong phạm vi nhà trường;

+ Phối hợp với các Khoa- Bộ môn tổ chức, hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, NCKH và thực tiễn lao động sản xuất;

+ Triển khai các giải thưởng về NCKH của sinh viên ở các cấp: cấp Bộ, cấp thành phố, cấp trường; các giải thưởng của các hội nghề nghiệp cho đồ án tốt nghiệp;

+ Thực hiện các báo cáo về công tác NCKH theo yêu cầu của các cấp quản lý.

+ Làm thường trực Hội đồng KH-ĐT của Trường.

 4. LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

196 Pasteur, Phường 6,  Quận 3, T.HCM (Phòng D305 – lầu 2).

Email: nckhkientruc@gmail.com

Điện thoại: 08.38299578;               Fax:  08.38244.678

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh