Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ngày 07/07/2015

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 123/QĐ-ĐHKT ngày 14/01/2015. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng và nhiệm vụ liên quan đến công tác khảo thí  và đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

1.2 Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản để xây dựng các quy định và kế hoạch liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;

2. Tổ chức và thực hiện các kỳ thi tuyển sinh của các hệ và bậc đào tạo;

3. Xây dựng ngân hàng đề thi, thẩm định đề thi và tổ chức bốc thăm đề thi, công tác lưu trữ, in sao và bảo mật đề thi, bài thi theo quy định;

4. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi hết học phần và thi cuối khóa; tổ chức và trực tiếp giám sát, theo dõi các kỳ thi; chủ trì thực hiện công tác chấm thi và lưu giữ bảng điểm của tất cả các bậc và hệ đào tạo;

5. Tổ chức tiếp nhận đơn và chấm thi phúc khảo theo yêu cầu của người học;

6. Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá các chương trình đào tạo; chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục;

7. Tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; tổ chức tự đánh giá theo tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường đại học;

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thi; phối hợp với phòng Thanh tra Giáo dục, các khoa giám sát việc chấp hành nội quy, giờ giấc coi thi; xét các điều kiện dự thi, tốt nghiệp đối với người học;

9. Phối hợp với các tổ chức kiểm định thực hiện công tác đánh giá xếp hạng trường đại học theo quy định;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC


CƠ CẤU TỔ CHỨC

1

Trần Văn Phúc

TS Phó trưởng phòng

2

Phan Thị Phương Loan

ThS

Phó trưởng phòng

3

Đinh Thị Thúy Diễm

 

Chuyên viên

4

Hồ Thị Mai Hoa

 

Chuyên viên

5

Nguyễn Tấn Bình

 

Chuyên viên

6

Trần Thị Bích Vân

 

Chuyên viên

7

Hoàng Bá Lương

 

Chuyên viên

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh