Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Ngày 08/06/2018

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Huy Văn giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên

>> Quyết định điều động và phân công viên chức thuộc Trường

1. LỊCH SỬ

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Ban đầu phòng có tên là phòng Tổ chức Cán bộ - Công tác chính trị.

Theo quyết định số 174/2001/KT-TCCB ngày 19 tháng 09 năm 2001 về việc thành lập phòng Công tác chính trị trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở tách bộ phận Công tác Chính trị, thi đua – khen thưởng của phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị.

Đến tháng 3 năm 2007 mảng công tác quản lý sinh viên đýợc tách ta từ phòng Quản lý đào tạo nên đýợc đổi tên thành phòng Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên.

- Năm 2018 theo quyết định số 405/QĐ-ĐHKT ngày 30/5/2018 chính thức đổi tên thành Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên là đơn vị chức năng trực thuộc BGH nhà trường.

Cùng với quá trình phát triển của Trường đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt trong thời gian gần đây, tập thể phòng đã liên tục được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

 Đặc biệt, năm học 2010-2011, tập thể Phòng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

a. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

-   Thầy Trần Trọng Oánh (1/1/1998 – 22/12/2002)

-   Thầy Lê Quang Quý (19/09/2001 – 12/2005)

-   Cô Nguyễn Thị Thảo Trang (04/2006 – 05/2009)

-   Thầy Nguyễn Văn Quyến ( 06/2009 – 2013)

b. Cơ cấu nhân sự

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên có 05 CBVC. Bản thân các CBVC trong phòng với tinh thần không ngừng phấn đấu, làm việc có trách nhiệm và sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tập thể Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được BGH nhà trường giao.

- Tổng số cán bộ công chức, nhân viên: 04 người, trong đó

       + Trưởng phòng: ThS Nguyễn Huy Văn

       + Phó Trưởng phòng: ThS.Nguyễn Hồng Sơn

       + Chuyên viên: Đậu Văn Tráng, Hồ Quang Thuật, Đào Thị Hải Anh, Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên có những chức năng, nhiệm vụ như sau :

1. Theo dõi, đánh giá ý thức rèn luyện của sinh viên; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa.

3. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

4. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; phối hợp với Đoàn TN – Hội SV trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

5. Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học.

6. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo …

7. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác trong sinh viên.

8. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú.

9. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như cấp giấy giới thiệu, giấy xác nhận sinh viên, xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự …

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh