KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2021)

Ngày 03/02/2021

Những năm đầu thế kỷ XX, trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và từng bước nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong phú, để truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đồng thời cùng với các đồng chí của mình chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ để thành lập một Đảng cách mạng chân chính.

Mùa xuân năm 1930, với vai trò và trách nhiệm trong Quốc tế cộng sản, với uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

91 năm qua (03/02/1930 - 03/02/2021) dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân và dân tộc ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, xóa bỏ hoàn toàn chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta. Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Tiếp đến là thắng lợi oanh liệt của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH. Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, nghiên cứu, học hỏi, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) Đảng đã đề ra và lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế. Vì thế, công cuộc đổi mới đã giành được thắng lợi to lớn, từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH. Đây là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đó đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm 2020, sự phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị và đặc biệt sự thắng lợi trong công tác phòng chống đại dịch Covid - 19 đã góp phần làm nên thành tựu quan trọng, nổi bật của nhiệm kỳ khóa XII và có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới, "làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay".

 

Bên cạnh những thành tựu to lớn về mọi mặt thì những khó khăn, thách thức do tác động của mặt trái cơ chế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, ảnh hưởng đến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trong Đảng, đã có một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm nảy sinh những phần tử cơ hội chính trị, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ đã và đang đòi hỏi Đảng phải ngày càng nâng cao vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước để đạt mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với thực tiễn 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể khẳng định: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.  

Hòa trong không khí ấy, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chào mừng thắng lợi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII của Đảng. Cùng với  toàn Đảng, toàn dân, toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Đảng bộ Trường đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng nghiên cứu, ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, xây dựng và mỹ thuật ứng dụng và đạt tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực và quốc tế./.

                                                       Nguồn: Nhóm phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh