Khoa Lý luận Chính trị

Ngày 13/12/2012

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Lý luận chính trị thành lập theo quyết định số: 124/QĐ - ĐHKT, ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, được nâng cấp từ Bộ môn Lý luận chính trị với tổng biên chế là: 13 giảng viên và cán bộ viên chức, Trưởng Khoa - TS. Nguyễn Văn Trịnh. Từ tháng 01 năm 2015 đến nay, Khoa có 12 giảng viên và cán bộ viên chức, Phụ trách khoa  - Trưởng Khoa  - ThS. Trần Thị Lợi.

   1. Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại

Khoa có 12 giảng viên và cán bộ viên chức, Trưởng Khoa  - ThS. Trần Thị Lợi.

Trong đó trình độ TS: 01; Trình độ ThS: 10, trình độ cử nhân: 01. Hiện Khoa có 3 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hướng tới năm 2020, Khoa sẽ có thêm 4 – 5 Tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Cơ cấu tổ chức Khoa bao gồm hai bộ môn:

- Bộ môn: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin – 06 giảng viên, Trưởng bộ môn là ThS. Ngô Quang Huy

- Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản – 05 giảng viên, Trưởng bộ môn là ThS. Phạm Thị Phương Thanh

II. Đóng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội

Qua 6 năm hoạt động, Khoa đã hoàn thành khối lượng lớn giờ giảng nhiều học phần cho sinh viên tất cả các ngành, các hệ, các cơ sở đào tạo của trường bao gồm: Học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2; Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản; Học phần Mỹ học Đại cương và Học phần Lịch sử Triết học.

Công tác nghiên cứu khoa học: Được sự đồng ý của Hiệu Trưởng, Khoa đã tiến hành biên soạn và đưa vào giảng dạy từ năm 2009, 7 bộ đề cương chi tiết các môn học cho hệ đào tạo liên thông và hệ đào tạo không chính quy; 5 bộ đề cương các học phần dùng cho đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Các giảng viên trong Khoa tích cực đăng kí và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường như: Tài liệu tham khảo học phần Lịch sử Triết học dùng cho học viên Cao học trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Tài liệu hướng dẫn học tập học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng năm Khoa thường xuyên đăng kí và tổ chức nhiều đề tài sinh hoạt học thuật cấp Khoa với chủ đề phong phú để các giảng viên trao đổi, học hỏi, cập nhật những kiến thức mới áp dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần do Khoa đảm nhận như: “Làm thế nào để thu hút sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đến với giảng đường các môn Lý luận chính trị”; “ Sử dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị”….

Bên cạnh đó các Bộ môn cũng tích cực tổ chức các bổi sinh hoạt học thuật trong phạm vi từng nhóm môn để thống nhất những nội dung giảng dạy cho các khóa đào tạo, trao đổi về cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ về những kiến thức chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ giảng dạy đặc biệt là các giảng viên trẻ.

Khoa có 5 bài báo khoa học chuyên ngành được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín ở trong nước

Có hơn 5 tham luận khoa học đươc báo cáo và công bố trong các kỷ yếu ở các trường Đại học trong nước . Đặc biệt trong năm học 2014 – 2015, Khoa cũng đã có 05 bài tham luân khoa học về giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ được báo cáo và đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2015.

Khoa có 05 sáng kiến gồm các giải pháp sáng tạo phục vụ trong quản lý và giảng dạy được Hội đồng xét duyệt sang kiến Nhà trường xét công nhận.  

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị tham gia tích cực  hoạt động các phong trào của Nhà trường, của Công đoàn, của Đoàn thanh niên và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

III. Thành tích – Khen thưởng

Với những đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia các phong trào, tập thể Khoa Lý luận Chính trị đã đạt được các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng như sau:

   1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động xuất sắc 

864/QĐ-BXD ngày 28/09/2010 Tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc năm 2010. 

2010

Tập thể Điển hình tiên tiến 

252/QH-ĐHKT ngày 26/05/2010 Công nhận danh hiệu tập thể Điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2009 

2011

Tập thể Lao động tiên tiến

337/QĐ-ĐHKT ngày 01/08/2011 Công nhận tập thể lao động tiên tiến năm học 2010 - 2011

2012

Tập thể lao động xuất sắc

931/QĐ-BXD ngày 24/10/2012 Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012

2013

Tập thể lao động xuất sắc 

1209/QĐ-BXD ngày 03/12/2013 Tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc năm 2012 - 2013 

2014

 Tập thể lao động xuất sắc 

312/QĐ-BXD ngày 23/03/2015 Tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc năm 2014  

   2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 2011

Bằng khen 

 1063/QĐ-BXD ngày 20/12/2011 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường

 2013

Bằng khen

1210/QĐ-BXD ngày 23/03/2013 Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm học 2012 - 2013


Danh sách các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị hiện nay:


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Trần Thị Lợi

Trưởng khoa

ThS

2

Vương Thị Xuân

Thư ký khoa

CN

Bộ môn Những Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin

1

Ngô Quang Huy

Trưởng Bộ môn

TS

2

Lê Quang Quý

 

NGƯT. TS

4

Nguyễn Thị Thu Hà

 

ThS

5

Trần Thị Phương Lan

 

ThS

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1

Phạm Thị Phương Thanh

Trưởng Bộ môn

TS

2

Cao Đức Sáu

 

ThS

3

Lê Thị Thanh Bình

 

ThS

4

Nguyễn Thị Duyên

 

ThS

5

Nguyễn Thị Lan Chiên

 

ThS

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh