Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường

Ngày 09/12/2016

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2012-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 319/QĐ-ĐHKT ngày 31/05/2016

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) 

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ

Hội đồng

Ghi chú

1

TS.KTS Lê Văn Thương

Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh

Giảng viên chính khoa Kiến trúc

Thành viên – Thư ký

 

3

ThS.KTS Trương Ngọc Ẩn

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

 

4 TS. Chung Bác Ái Phó Hiệu trưởng Thành viên  
5 ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ Phó Hiệu trưởng Thành viên  

6

ThS.KTS Phạm Phú Cường

Trưởng khoa Kiến trúc

Thành viên

 

7

TS. KTS Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên chính khoa Kiến trúc

Thành viên

CTHĐ khoa

8

TS.KTS Đỗ Phú Hưng

Trưởng khoa Quy hoạch

Thành viên

 

9

ThS. Hoàng Ngọc Lan

Phó Trưởng khoa Quy hoạch

Thành viên

 

10

PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn

Trưởng khoa Kiến trúc Nội thất

Thành viên

 

11

TS. Võ Thị Thu Thủy

Trưởng bộ môn Cơ sở - Khoa Kiến trúc Nội thất

Thành viên

CTHĐ khoa

12

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng khoa Mỹ thuật Công nghiệp

Thành viên

 

13

TS. Hoàng Bắc An

Trưởng khoa Xây dựng

Thành viên

 

14

PGS.TS.KTS Phạm Anh Dũng

Trưởng khoa Kỹ thuật đô thị

Thành viên

 

15

TS. Ngô Trùng Dương

Giảng viên khoa Kỹ thuật Đô thị

Thành viên

CTHĐ khoa

16

TS. Bùi Tiến Dũng

Khoa học Cơ bản

Thành viên

 

17

ThS. Trần Thị Lợi

Trưởng khoa Lý luận chính trị

Thành viên

 

18

TS. Lê Quang Quý

Giảng viên chính khoa Lý luận chính trị

Thành viên

 

19

ThS. Mai Quế Vũ

Khoa Mỹ thuật

Thành viên

 

20

ThS. Ninh Quang Thăng

Trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên

Thành viên

 

21

ThS. Nguyễn Đức Toàn

Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

Thành viên

Bổ sung

22

PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên cao cấp Khoa Quy hoạch

Thành viên

Bổ sung

23

PGS.TS. Tô Văn Lận

Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Thành viên

 

24

ThS.KTS Vũ Việt Anh

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và Hợp tác Quốc tế

Thành viên

Bổ sung

25

CN. Lê Thị Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và Hợp tác Quốc tế

Thành viên

Bổ sung

26

ThS.KTS Hồ Viết Vinh

Trưởng phòng Dự án

Thành viên

 

27

TS.KTS Trương Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế

Thành viên

Bổ sung

28

ThS.KTS Nguyễn Thị Kim Tú

Giám đốc Thư viện

Thành viên

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh