ĐẢNG ỦY

Ngày 24/12/2012

>> Quyết định triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV
>> Kế hoạch Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV 
>> Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường đại học Kiến Trức TP.Hồ Chí Minh. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1 Lê Văn Thương Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
2 Trần Minh Đức Phó Bí thư Đảng ủy – Ban Thường vụ
3 Nguyễn Hoàng Minh Vũ Ban Thường vụ - Phó Hiệu trưởng 

4

Nguyễn Đức Toàn

Ban Thường vụ - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

5

Nguyễn Huy Văn

Phó Trưởng phòng Công tác HSSV

6

Hoàng Bắc An

Chủ tịch Hội đồng Trường - Trưởng khoa Xây dựng

7

Nguyễn Văn Tĩnh

Bí thư Đoàn thanh niên

8

Huỳnh Thị Hoàng Dung

Trưởng bộ môn - khoa Khoa học Cơ bản

9

Nguyễn Thị Việt Hà

Giảng Viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp

10

Vũ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng khoa Kiến Trúc

11

Trần Thị Lợi

Phụ trách khoa Lý luận Chính trị

12

Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng bộ môn - khoa Quy hoạch

13

Phạm Thị Ngân

Trưởng bộ môn - khoa Kiến trúc Nội thất

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

1

Nguyễn Đức Toàn

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2

Nguyễn Huy Văn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3

Bùi Quang Tiến

Trưởng bộ môn khoa Mỹ thuật Công nghiệp

4

Lê Đình Sơn

Giảng viên khoa Mỹ thuật

5

Hồ Quang Thuật

Phó bí thư Đoàn thanh niên

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Tháng 10/1976 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được thành lập. Cùng với việc thành lập Trường, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được hình thành.

Từ tháng 10/1976 đến năm 1983, Đảng bộ Trường trực thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 1984 – 1995, Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Xây dựng. Từ năm 1996 – tháng 10/2000, Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 11/2000 – tháng 12/2002, Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Từ năm 2003 đến nay, Đảng bộ Trường thuộc Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Xây dựng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí từng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, cụ thể như sau:

- Từ tháng 10/1976 – 1980: Đ/c Lương Trọng Trà

- Từ năm 1981 - tháng 5/1997: Đ/c Nguyễn Hồng Đào, đ/c Nguyễn Kim Sến, đ/c Trần Hồng Quân, đ/c Phan Tấn Hài.

- Tháng 6/1997 – tháng 5/2000: Đ/c Trần Bút

- Tháng 6/2000 – tháng 5/2005: Đ/c Hoàng Như Tấn

- Tháng 6/2005 đến tháng 6/2015: Đ/c Lê Quang Quý

- Tháng 7/2015 đến nay: Đ/c Trương Ngọc Ẩn.

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại

1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ:

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh gồm 15 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đồng chí, với chức vụ cụ thể như sau:

- Đ/c Trương Ngọc Ẩn – Bí thư Đảng ủy;

- Đ/c Lê Văn Thương – Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đ/c Trần Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đ/c Nguyễn Hoàng Minh Vũ - Ủy viên BTV;

- Đ/c Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

   3. Số lượng chi bộ, đảng viên:

Hiện nay toàn đảng bộ có 22 chi bộ, với tổng số 249 đảng viên. Trong đó, có 09 chi bộ các Khoa với tổng số 89 đảng viên, 08 chi bộ Khối Phòng, Ban, Trung tâm với 53 đảng viên và 05 chi bộ sinh viên với 107 đảng viên.

III. Chức năng - Nhiệm vụ

   1. Chức năng:

Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là hạt nhân lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực: Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch đô thị, Thiết kế nội thất, Mỹ thuật công nghiệp… có chuyên môn giỏi, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và chủ nghĩa xã hội; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBVC; xây dựng Đảng bộ và đơn vị vững mạnh.

   2. Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các biện pháp của Đảng bộ nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự học đường, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của trường, giữ gìn bí mật Nhà nước;

- Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể quần chúng xây dựng kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Lãnh đạo các mặt công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước: lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng;

- Lãnh đạo, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác chính trị tư tưởng trong Nhà trường, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, phấn đấu thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ;

- Lãnh đạo quy hoạch công tác cán bộ và hoạt động  đoàn thể theo Điều lệ của tổ chức, quy định của pháp luật nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức và thực hiện mục tiêu của Trường;

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giảng viên và người học giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua phản ánh của cán bộ, đảng viên, người học, các đoàn thể quần chúng và qua báo cáo định kỳ của thủ trưởng đơn vị, cấp ủy thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Nhà trường;

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người học đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập quần chúng và các biểu hiện tiêu cực khác.  

IV. Thành tích – Khen thưởng

- Từ năm 2000 đến năm 2004: Đảng bộ được Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng công nhận danh hiệu “Cơ sở Đảng Trong sạch vững mạnh” 5 năm liền (QĐ số 41-QĐ/ĐUK ngày 21/2/2005).

- Năm 2005: Đảng bộ được Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng công nhận danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

- Từ năm 2006 đến năm 2008: Đảng bộ được Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng công nhận danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền (QĐ số 12-QĐ/ĐUK ngày 05/3/2009).

- Từ năm 2007 đến năm 2009: Đảng bộ được Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng công nhận danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền (QĐ số 05-QĐ/ĐUK ngày 30/3/2010).

- Từ năm 2006 – 2010: Đảng bộ được Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng công nhận tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (QĐ số 04-QĐ/ĐUK ngày 28/1/2011);

- Từ năm 2010 – 2012: Đảng bộ được Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng công nhận tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền (QĐ số 108-QĐ/ĐUK ngày 22/3/2013);

- Năm 2013: Đảng bộ được Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng công nhận tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2013 (Quyết định số 158-QĐ/ĐUK ngay 04/3/2014);

- Năm 2014: Đảng bộ được Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng công nhận tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh” năm 2014 (QĐ số 222-QĐ/ĐUK ngày 03/3/2015);

- Năm 2015: Đảng bộ được Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng công nhận tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2015 (QĐ số 34-QĐ/ĐUK ngày 28/01/2016);

                                            Hệ thống chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Phấn đấu đưa tỷ lệ sinh viên đại học hệ chính quy có kết quả học tập xếp loại từ khá, giỏi trở lên đạt 50% (hiện tại đạt 43,53%).

- Phấn đấu mở từ 02 chuyên ngành đào tạo mới ở trình độ đại học; mở đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Xây dựng và trình độ Thạc sĩ ngành Nội thất.

- Nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học lên 90%, trong đó giảng viên có trình độ Tiến sĩ là 20% (hiện tại là 12,2%).

- Đến năm 2020, phấn đấu nâng thu nhập bình quân của CCVC lên mức 20.000.000đ/người/tháng.

- Thành lập được chi bộ tại cơ sở Đà Lạt, không còn chi bộ ghép; các khoa đào tạo đều có chi bộ sinh viên.

- Kết quả phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm: 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% chi bộ đạt chi bộ từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (không có chi bộ yếu kém); Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh trở lên.

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp từ 130 đảng viên mới trở lên. Mỗi chi bộ kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới/năm. Riêng các chi bộ sinh viên kết nạp ít nhất 03 đảng viên mới/năm. Trong số đảng viên mới kết nạp có ít nhất 80% là đoàn viên thanh niên.

- Nâng tỷ lệ đảng viên là giảng viên từ 30,4% so với tổng số giảng viên hiện nay lên 40% vào cuối nhiệm kỳ (2020).

L.Hương

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh