Thông báo số 239/TB-ĐHKT ngày 12/4/2022 về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 18/4/2022

Ngày 15/04/2022

Thông báo số 239/TB-ĐHKT ngày 12/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 18/4/2022
Tin khác