Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023

Ngày 26/04/2023

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên Điện thoại: 028. .38222748 (Gặp Email: svnckh@uah.edu.vn Thái Thị Trân trọng./. Nơi nhận: (để thông báo); GVHD sinh NCKH; SV hưrc hiện tài Đoàn Hội V(đ thông báo); Viện Website; -Lưu: LKH-CN&HTQT.TTL. TRƯỞNG PHÒNG TS.KTS. Nguyễn Th» Bích Ngọc'

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh