Công văn về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 12/03/2020

Công văn Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành tiêu chuẩn, thủ tuc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS: Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Công văn Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác