Thông báo số 856/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí chuyên viên)

14/12/2021

Thông báo số 856/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí chuyên viên).

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

14/12/2021

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên).

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

26/11/2021

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

26/11/2021

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

Thông báo số 759/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí chuyên viên)

24/11/2021

Thông báo số 759/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí chuyên viên)

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

24/11/2021

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

03/11/2021

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

08/10/2021

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh