Thông báo số 240/TB-ĐHKT ngày 13/4/2022 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng (Đợt 2)

Ngày 15/04/2022

Thông báo số 240/TB-ĐHKT ngày 13/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng (Đợt 2)

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh