Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 28/06/2022

Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Xem file PDF: [Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022]

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh