Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng

Ngày 09/01/2022

Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng

 

Quyết định 752/QĐ-ĐHKT ngày 20/10/2020 về việc ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Kỹ sư, trình độ đại học, đào tạo theo hệ thống tin chỉ, ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 753/QĐ-ĐHKT ngày 20/10/2020 về việc ban hành Chương trình đào tạo Kỹ sư, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 755/QĐ-ĐHKT ngày 23/10/2020 về việc điều chỉnh và ban hành Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Link: [Tại đây]

 

Thông báo 658/TB-ĐHKT ngày 20/10/2020 về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Link: [Tại đây]

 

Thông báo 675/TB-ĐHKT ngày 27/10/2020 về việc ban hành Bản mô tả các học phần ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

Link: [Tại đây]

 

Bản mô tả học phần chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Link: [Tại đây]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh