Thông báo số 533/TB-ĐHKT về việc đảm bảo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ để xét điều kiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên

Ngày 05/07/2023

Thông báo số 533/TB-ĐHKT ngày 03/7/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ để xét điều kiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình minh họa về cuống vé và văn bản cho biết 'sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội nêu trên. Trường hợp sinh viên vi phạm, Nhà trường căn vào quy định hiện hành theo quy định./. Nơi nhận: Đăng ,CT HĐT, BGH; ơn Trường; Đoàn Thanh sinh viên Trường; Các1 viên; KT. HIỆU TRƯỞNG APHO HIỆU TRƯỞNG TƯỜNG điện -Lưu: T, CTSV.HQT. UAH; THÀNHPHO MINH Hoàng Minh Vũ'

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh