Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 03/03/2023

Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Xem file PDF: [Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023]


Tin khác