THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Ngày 14/01/2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Nội dung chi tiết: xem file văn bản theo link bên dưới

Link: [Tại đây]Tin khác