Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ

Ngày 19/12/2012

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

Thực hiện các chức năng quản lý và triển khai công tác NCKH của giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên trong nhà trường. Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và áp dụng khoa học- công nghệ vào trong công tác dạy, học tập và lao động sản xuất. 

Năm 1984, trường Đại học Kiến trúc TPHCM đã có một đơn vị chuyên trách cho các hoạt động nghiên cứu trong giảng viên và sinh viên là Phòng Nghiên cứu Khoa học.


1. LỊCH SỬ

- Từ năm 1984-1987: Phòng Nghiên cứu Khoa học được thành lập, Kỹ sư Kiến trúc Nguyễn Hữu Thức là Trưởng phòng.

- Từ năm 1987-1990: Phòng có tên là Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, PTS.KTS. Nguyễn Khởi (hiện là PGS.TS.KTS) là Trưởng phòng.

- Từ năm 1990-1997: Phòng được sát nhập chức năng cùng với thư viện với tên gọi là Trung tâm tư liệu, KTS. Trần Văn Khải (hiện nay là PGS.TS.KTS) là Trưởng phòng.

- Từ năm 1997-2000: Nhà trường kết hợp các chức năng quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý đào tạo sau đại học vào một đơn vị có tên gọi là Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học- Đối ngoại- Sau Đại học và bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng là Trưởng phòng.

- Từ năm 2000-2004: Nhà trường bổ nhiệm TS.KTS. Trần Văn Khải là Trưởng phòng khi PGS.TS.Vũ Mạnh Hùng nghĩ hưu. Năm 2001 nhà trường tách chức năng quản lý đào tạo sau đại học lập thành đơn vị riêng và phòng có tên gọi là Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Quan hệ Quốc tế.

- Từ năm 2004-2011: TS.KTS. Lê Văn Thương (hiện là Hiệu trưởng Nhà trường) được bổ nhiệm là Trưởng phòng thay cho PGS.TS.KTS. Trần Văn Khải về hưu. Đến năm 2007, chức năng hợp tác quốc tế được chuyển về phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học của trường. Phòng có tên gọi là Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.

- Từ năm 2011 đến năm 2013: Thạc sĩ KTS. Nguyễn Thị Kim Tú được bổ nhiệm là Trưởng phòng.

- Từ năm 2013 đến năm 2016 là: NGƯT.PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà

- Từ năm 2016 đến nay là: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nguyễn Thị Bích Ngọc
TS Trưởng phòng
Lê Thu Hà CN  
Thái Thị Lệ CN  
Mai Hoàng Sơn THS  
  • Trưởng phòng:

TS.KTS.  Nguyễn Thị Bích Ngọc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, lập kế hoạch và điều phối việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.

  • Các chuyên viên: 

          Thạc sĩ KTS. Mai Hoàng Sơn: 

   + Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật cho giảng viên như hội thảo chuyên đề, hội nghị khoa học, tọa đàm nghề nghiệp...

   + Phối hợp với một số đơn vị bên trong và ngoài trường trong việc lập kế hoạch tổ chức và triển khai các giải thưởng, các cuộc thi có liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của trường trong giảng viên, sinh viên.

            Cử nhân Lê Thu Hà: 

   + Lập kế hoạch, triển khai hoạt động NCKH của giảng viên- cán bộ viên chức trong nhà trường theo đúng qui định.

   + Quản lý hồ sơ đề tài NCKH của giảng viên; thực hiện việc cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý.

   + Lập kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học của giảng viên theo định kỳ và tham gia vào công tác chuẩn bị, thư ký cho các hội nghị, hội thảo, sự kiện được tổ chức tại trường.

          Cử nhân Thái Thị Lệ: 

   + Lập kế hoạch tổ chức triển khai và hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia các giải thưởng thường niên trong sinh viên như: giải thưởng NCKH cấp Bộ, cấp thành phố, cấp Trường, giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên do các hội nghề nghiệp tổ chức. 

   + Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cho Hội đồng chấm các giải thưởng; quản lý các hồ sơ NCKH, các sản phẩm từ các cuộc thi của sinh viên.

   + Phối hợp với các Khoa- Bộ môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên  tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên.

   + Thực hiện báo cáo về các hoạt động KHCN của sinh viên với các cấp quản lý.

3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Chức năng: Thực hiện quản lý về hoạt động nghiên cứu khoa học – sinh hoạt học thuật, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Nhiệm vụ:

1. Xây dựng quy định thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học của Trường;

2. Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Phân bổ, theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học;

3. Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học. Thống kê các đề tài khoa học do các đơn vị, cá nhân trong Trường tự khai thác;

4. Mở rộng quan hệ đối ngoại và trực tiếp quản lý, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường;

5. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học  - sinh hoạt học thuật của công chức, viên chức, sinh viên. Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

6. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả nghiên cứu khoa học;

7. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;

8.  Phối hợp tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Quản lý chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trong và ngoài Trường;

9. Phối hợp tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, sinh hoạt học thuật, các cuộc thi chuyên ngành cho giảng viên và sinh viên Trường. Tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 4. LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Trường ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - 196 Pasteur, Phường 6,  Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  (Khu hành chính tập trung A).

Email: nckhkientruc@gmail.com

Điện thoại: 08.38299578;               Fax:  08.38244.678 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh